نویسنده = Yazdanparast�� R.
-

دوره 6، شماره 0، اردیبهشت 1384

R. Yazdanparast؛ M. Hedayati؛ F. Azizi


-

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1382

M. Shiahmorteza؛ R. Yazdanparast؛ M. Zolnorian


-

دوره 1، شماره 0، فروردین 1379

M. Zolnorian؛ M. Hamidi؛ R. Yazdanparast