بین المللی علوم (منتشر نمی شود) (IIJS) - اهداف و چشم انداز