اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمدرضا رضايي

پردیس علوم/دانشکده زمین شناسی

rezaeeut.ac.ir