بین المللی علوم (منتشر نمی شود) (IIJS) - واژه نامه اختصاصی