نویسنده = Norouzi�� Parviz
تعداد مقالات: 2
1. -

دوره 5، شماره 0، اردیبهشت 1383

Alireza Badiei؛ FatemehTousi؛ Ghodsi Mohammadi Ziarani؛ Parviz Norouzi


2. -

دوره 3، شماره 0، اردیبهشت 1381

Parviz Norouzi؛ M. Sheikhynejad؛ G. Vatankhah