دوره و شماره: دوره 4، شماره 0 - شماره پیاپی 1367، اردیبهشت 1382 
1. -

Maryam Shams Lahijani؛ Mina Ramezani


2. -

M.T. Taghizadeh؛ Sh. Ghaffari


3. -

Mohammad Hossein Adabi؛ Prasada Rao


6. -

D. Sridharan؛ P. Sakthivel؛ S.K.Srivatsa


7. -

M. Shiahmorteza؛ R. Yazdanparast؛ M. Zolnorian