دوره و شماره: دوره 2، شماره 0 - شماره پیاپی 1362، اردیبهشت 1379