دوره و شماره: دوره 3، شماره 0 - شماره پیاپی 1365، مهر 1381 
-

A. Kakanejadifard؛ A. Taeb؛ S. Morteza. F. Farnia؛ A. Fallah Shojaei


-

M. Seddigh Arabani؛ M. Nabi-Bidhendi


-

Rahimpour-Bonab؛ H., Zamani؛ Z. and M.R. Kamali


-

Morteza Tabaei؛ Ram Yash Singh


-

M.V. Valizadeh؛ J. Omrani؛ R.P. Moritz