دوره و شماره: دوره 3، شماره 0 - شماره پیاپی 1365، مهر 1381 
2. -

A. Kakanejadifard؛ A. Taeb؛ S. Morteza. F. Farnia؛ A. Fallah Shojaei


4. -

M. Seddigh Arabani؛ M. Nabi-Bidhendi


5. -

Rahimpour-Bonab؛ H., Zamani؛ Z. and M.R. Kamali


7. -

Morteza Tabaei؛ Ram Yash Singh


8. -

M.V. Valizadeh؛ J. Omrani؛ R.P. Moritz