دوره و شماره: دوره 3، شماره 0 - شماره پیاپی 1364، اردیبهشت 1381