دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1358، اردیبهشت 1380